Bonnier fastigheter

Delårsrapport januari-april 2021

2021-06-18

Perioden i korthet - finansiellt 

Jämförelsetal för resultatposter avser värde för perioden januari–mars 2020 och för balansposter per 31 december 2020 om inte annat anges.

 • Intäkterna uppgick till 223 mkr (243 mkr). I jämförbart bestånd uppgick intäkterna till 216 mkr (215 mkr).

 • Driftnettot uppgick till 161 mkr (178 mkr). I jämförbart bestånd uppgick driftnettot till 158 mkr (159 mkr).

 • Överskottsgraden (kommersiella fastigheter) uppgick till 74% (73%).

 • Finansnettot uppgick till -12 mkr (-16 mkr).

 • Resultat före värdeförändring och skatt uppgick till 136 mkr (148 mkr).

 • Förvaltningsfastigheterna omvärderas externt en gång per år (värdetidpunkt 31 december). Ingen orealiserad värdeförändring redovisas löpande under året.

  Redovisat värde på förvaltningsfastigheterna vid periodens utgång uppgick till 14,0 mdr (14,0 mdr)

 • De räntebärande skulderna uppgick vid utgången av perioden till 2 923 mkr (2 995 mkr).

 • Det egna kapitalet uppgick till 10 119 mkr (10 064 mkr) vid periodens utgång, med en soliditet om 69% (69%).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 192 mkr (296 mkr), kassaflöde från investeringsverksamheten till -42 mkr (-716 mkr) samt kassaflöde från finansierings-verksamheten till -161 mkr (414 mkr).

  Stockholm den 18 juni 2021

  Bilaga: Delårsrapport januari-april 2021 

  Frågor besvaras av:

  Tomas Hermansson, Verkställande direktör
  Telefon: 070-553 80 98
  E-post: tomas.hermansson@bonnierfastigheter.se

  Thomas Tranberg, Vice verkställande direktör
  Telefon: 070-545 75 43
  E-post: thomas.tranberg@bonnierfastigheter.se

  Denna information är sådan som AB Bonnier Fastigheter Finans (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juni 2021. 

  Bonnier Fastigheter ska på utvalda delmarknader med lokal närvaro och ett långsiktigt engagemang förvärva, utveckla, förädla och förvalta egna fastigheter. Sedan 1856 har Bonnier varit en långsiktig fastighetsägare och samhällsutvecklare som bidrar till ett hållbart, tryggt och öppet samhälle. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Kommersiella Fastigheter, Bostäder och Service. Merparten av fastigheterna är belägna i Stockholms innerstad och Uppsala. Bonnier Fastigheter är helägt av familjen Bonnier.

  Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer