Bonnier fastigheter

Delårsrapport januari - augusti 2021

2021-10-21

Perioden i korthet – finansiellt

Jämförelsetal för resultatposter avser värde för perioden januari–augusti 2020 och för balansposter per 31 december 2020 om inte annat anges.

 • Intäkterna för perioden januari till augusti uppgick till 449 mkr (490 mkr). I ett jämförbart bestånd uppgick intäkterna till 435 mkr (425 mkr).
 • Driftnettot uppgick till 328 mkr (361 mkr). I ett jämförbart bestånd uppgick driftnettot till 321 mkr (318 mkr).
 • Överskottsgraden (kommersiella fastigheter) uppgick till 76% (76%).
 • Finansnettot uppgick till -30 mkr (-36 mkr).
 • Resultat före värdeförändring och skatt uppgick till 272 mkr (297 mkr).
 • Realiserad värdeförändring uppgick till 2 mkr (0 mkr). Omvärdering sker en gång per år (värdetidpunkt 31 december) varför ingen orealiserad värdeförändring redovisas för perioden.
 • Avsättning för skatt (uppskjuten skatt och aktuell skatt) sker vid respektive årsskifte. Resultat efter skatt för perioden uppgick till 274 mkr (297 mkr). 
 • Redovisat värde på förvaltningsfastigheterna vid periodens utgång uppgick till 14,1 mdr (14,0 mdr) (avser marknadsvärde per årsskiftet med tillägg för under perioden nedlagda capex).
 • De räntebärande skulderna uppgick vid utgången av perioden till
  3 173 mkr (2 995 mkr).
 • Det egna kapitalet uppgick till 10 245 mkr (10 064 mkr) vid periodens utgång, med en soliditet om 69% (69%).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 180 mkr (373 mkr), kassaflöde från investeringsverksamheten till -156 mkr
  (-853 mkr) samt kassaflöde från finansieringsverksamheten till
  90 mkr (425 mkr).


Stockholm den 21 oktober 2021. 

Bilaga: Delårsrapport januari-augusti 2021

Frågor besvaras av: 

Tomas Hermansson, Verkställande direktör
Telefon: 070-553 80 98
E-post: tomas.hermansson@bonnierfastigheter.se

Thomas Tranberg, Vice verkställande direktör
Telefon: 070-545 75 43
E-post: thomas.tranberg@bonnierfastigheter.se

Denna information är sådan som AB Bonnier Fastigheter AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2021.

Bonnier Fastigheter ska på utvalda delmarknader med lokal närvaro och ett långsiktigt engagemang förvärva, utveckla, förädla och förvalta egna fastigheter. Sedan 1856 har Bonnier varit en långsiktig fastighetsägare och samhällsutvecklare som bidrar till ett hållbart, tryggt och öppet samhälle. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Kommersiella Fastigheter, Bostäder och Service. Merparten av fastigheterna är belägna i Stockholms innerstad och Uppsala. Bonnier Fastigheter är helägt av familjen Bonnier.

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer