Bonnier fastigheter

Bonniers resultat 2019

Resultatförbättring för Bonnier

Rörelseresultatet för Bonniers verksamheter förbättras med 35 procent jämfört med föregående år. EBITA uppgår till 1 537 (1 141) Mkr. Exklusive Bonnier Broadcasting, som avyttrades den andra december, uppgår EBITA till 402 (114) Mkr, en förbättring med dryga 250 procent. Samtliga verksamheter, med ett undantag, förbättrar resultatet.

Bonnier Groups VD Erik Haegerstrand:

” Flera viktiga steg har tagits under det gånga året i arbetet med att utveckla ett Bonnier med starkare, operativt mer självständiga, bolag. Bonniers resultat ökar för första gången på många år där operativa resultat förbättras och centrala kostnader minskar. Tillväxt i omsättning för kvarvarande verksamheter och det operativa kassaflödet förbättras. Att gå från en finansiell ställning med en väsentlig nettoskuld till att förvalta en nettokassa* skapar goda finansiella förutsättningar för framtiden. Vi är glada över det vi åstadkommit under året och har fortsatt många aktiviteter framför oss.”

Våra bolag

Bonnier Books omsättning ökar till 5,8 (5,5) Mdr under 2019 som framför allt karaktäriseras av ett förbättrat EBITA om 250 (148) Mkr och ett bibehållet starkt kassaflöde, trots tillväxtsatsningar och en vikande marknad för fysisk bokhandel i Norden.

Förlagen i Tyskland når, utan närvaro av riktiga bästsäljare, sin högsta omsättning och bästa resultat på 10 år. I den brittiska verksamheten redovisas en försäljningsökning och positivt resultat efter omstöpningen som inleddes 2018. Glädjande är också att WSOY i Finland presterar ännu ett fint år och att svenska Bonnierförlagen står stadigt trots svag fysisk bokhandel. Det hälftenägda Cappelen Damm gör för andra året i rad ett svagt resultat tyngt av en låg försäljning inför en stundande läromedelsreform i Norge samt fortsatta förluster i bokhandelskedjan Tanum. Även Akademiska Bokhandeln i Finland visar negativt resultat medan Pocketshop efter ett konsoliderings- och fokuseringsarbete förbättrar sitt resultat.

Under 2019 förvärvas förlaget Bazar av WSOY i Finland men i övrigt sker få strukturella förändringar. Det stora investeringsfokuset ligger under året på framför allt ljud- och e- bokstjänsten BookBeat som bibehåller sin tresiffrigt procentuella tillväxttakt såväl omsättnings- som abonnentmässigt. Antalet medlemmar för tjänsten uppgår vid årets slut till drygt 250 000.

Bonnier News omsättning för 2019 uppgår till 7,6 (6,7) Mdr, varav nytillkomna MittMedia utgör 1,2 Mdr. EBITA uppgår till 211 Mkr (174), där MittMedia svarar för -71 Mkr. Jämförelsesiffrorna inkluderar Bonnier Magazines & Brands och Business to Business.

Som en konsekvens av den digitala transformationen och i enlighet med Bonnier News strategi, har kostnadssynergier uppnåtts i samband med förvärv samt i befintlig verksamhet. Som ett exempel visar Magazines & Brands, trots vikande intäkter, ett positivt resultat jämfört med fjolårets förlust.

Den totala prenumererade upplagan ökar med cirka två procent jämfört med föregående år. Intäkterna från lösnummerförsäljning (främst Expressen och Magazines & Brands) samt från printprenumerationer (företrädesvis Magazines & Brands) minskar jämfört med föregående år. Däremot är tillväxten stark för digitala prenumerationer för flera av tidningarna inom News, sett såväl till antalet prenumeranter som intäkter. Den sammantagna effekten är att tillväxten i digitala intäkter är större än minskningen av printintäkterna.

Minskningen av annonsverksamhetens intäkter om cirka 11 procent mot föregående år speglar till stor del en starkt utmanad marknad inom bland annat motor, resor, möbler och spelbolag, där effekten från spelbolag i hög grad är regulatoriskt betingad. Bonnier News bolag gör dock ett bra resultat 2019 jämfört med marknaden, både print och digitalt och ökar även marknadsandelarna.

Bonnier News verksamheter redovisar lägre kostnader för produktion och distribution under 2019 jämfört med föregående år, till stor del drivet av effektiviseringar och lägre upplagor. Detta trots att vissa åtgärdsprogram först får full effekt under 2020.

Den 1 april förvärvas MittMedia, en mediekoncern med 28 dagstidningstitlar och lokala varumärken i Mellansverige. I slutet av året förvärvas även Lokaltidningen, en gratistidning med 28 lokala titlar i södra Sverige, samt Dagens Samhälle, ett starkt varumärke inom offentlig sektor med bevakning inom kommunala och regionala frågor.

Bonnier Fastigheter levererar ett starkt resultat för år 2019. Omsättningen ökar med 20 procent och uppgår till 712 (591) Mkr, där ökningen i huvudsak förklaras av nytecknade kontrakt, omförhandlingar, lägre vakanser samt tillkommande hyror från de fastigheter som förvärvades under föregående år. I jämförbart bestånd ökar omsättningen med 67 Mkr, eller 12 procent. EBITA ökar med 28 procent till 474 (371) Mkr. För jämförbart bestånd var motsvarande ökning i EBITA 61 Mkr, eller 18 procent.

Positiva värdeförändringar på fastigheter uppgår till 824 (749) Mkr och bidrar till att resultatet före skatt ökar till 1 243 (1 062) Mkr. Marknadsvärdet på fastigheterna värderas vid utgången av året till 13,6 Mdr kronor.

Bonnier Fastigheters finansiella styrka är fortsatt mycket god med en låg belåningsgrad. Under året har merparten av bankfinansieringen omförhandlats där kapitalbindningen förlängs och kreditutrymmet utökas. Liksom föregående år sker finansiering i hög utsträckning via företagscertifikat.

Ett första insteg på bostadsmarknaden görs under 2019. Detta genom det samarbetsavtal som tecknas mellan Bonnier Fastigheter och ByggVesta om att tillsammans bilda ett joint venture som skall utveckla, äga och förvalta hyresrätter i Stockholmsområdet.

Bonnier Fastigheter har ett fortsatt stort fokus på projekt- och fastighetsutveckling. Vad gäller exploatering i Värtahamnen avseende kontor och handel, fortgår planprocessen

där detaljplaner för Pirhuset och Portalen förväntas antas i slutet av år 2020 med planerad byggstart under år 2021.

Bonnier Ventures fokuserar på minioritetsinvesteringar i digitala snabbväxande start- ups. Bolagen har stor närvaro i Norden och en ambition att växa globalt. Innehaven i dessa företag värderas till drygt 700 Mkr kronor i slutet av 2019.
Sedan starten 2014 har investeringarna avkastat 22 procent per år. Förutom ventureportföljen ingår även byrånätverket Real Agency Group, med Spoon, Oh My, KIT Media, Trickle, InFunnel och The DomainWasTaken i Bonnier Ventures.

Sex nyinvesteringar om totalt 111 Mkr görs under 2019 – Doktor.se, digital
nätläkare, Kitab Sawti, ljudboksföretag på arabiska, Sulapac, utvecklare av biologiskt nedbrytbara och mikroplastfria plastalternativ, Woshapp, miljövänlig biltvättsplattform, Pilloxa, digital partner för kliniska studier, samt All Ears, mediebevakningstjänst för talad media.
Acast har en stark tillväxt under 2019 och är inne i en process att ta in amerikanska investerare. Bonnier Ventures avyttrar under året innehaven i produktions-
bolaget FLX och Perfect Day.

Real Agency Group ökar byråintäkterna med 11 procent 2019 och startar under året Spoon Inhouse.

SF Studios tar 2019 ytterligare ett steg när det gäller omsättning och lönsamhet, med en EBITA om 36 Mkr jämfört med 17 Mkr föregående år. Generellt producerar SF Studios mer än någonsin, har en stabilare distribution och en förbättrad exploatering av rättighetskatalogen. Under 2019 förvärvas 69 procent av produktionsbolaget FLX.

Distributionsverksamheten bidrar med ett resultat som är något bättre än föregående år, detta trots att flertalet lokala nordiska bioreleaser under året påverkar negativt. Distributionen påverkas positivt av att SF Studios numera distribuerar Warner även i Sverige samt Sony som tillkom under året i alla fyra länder. De tre mest lönsamma distributionstitlarna under 2019 är Joker, Britt-Marie var här och Once upon a time in Hollywood.

Produktionsverksamheten förbättrar sitt resultat jämfört med 2018 med positivt bidrag från såväl FLX som norska Paradox. Produktionstakten är hög med mer än 15 produktioner under 2019, vilket förväntas bibehållas även under kommande år. Bland produktioner under året kan nämnas långfilmen Horizon Line samt tv-produktionerna Alex, Åreakuten och Rita.

Digital Services förbättrar resultatet och har under året sett en fin tillväxt för konsumenttjänsterna SF Anytime och SF Kids.

Adlibrisgruppens omsättning uppgår till 2,3 Mdr, vilket är en minskning med tre procent jämfört med föregående år. Bokförsäljningen backar med en procent, och påverkas främst av lägre försäljning till privatkunder. Företags- och biblioteksförsäljningen ökar jämfört med föregående år tack vare vunna upphandlingar. Försäljningen av andra artiklar än böcker minskar under året där pris- och sortimentsrevideringar genomförs.

EBITA för året uppgår till -217 Mkr vilket är en försämring med -101 Mkr jämfört med 2018 vilken förklaras av kostnader av engångskaraktär, främst hänförliga till sortiment, IT och personal. Rensat för kostnader av engångskaraktär, förstärks den underliggande bruttomarginalen med cirka en procentenhet, medan EBITA på jämförbar basis förbättras med 26 Mkr jämfört med föregående år.

Adlibrisgruppens verksamhet omfattar förutom nätbutiker med ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, skrivmaterial, kök och dekoration även digital försäljning av tidningsprenumerationer, presentkort och försäljning av tidningar till väntrum. Försäljning och leveranser under slutet av året fungerar väl.

Bonnier Corporations omsättning 2019 uppgår till 1,2 (1,0) Mdr. EBITA uppgår till 9 Mkr vilket är en förbättring med 15 Mkr jämfört med 2018.
Bolaget visar tillväxt inom Eventverksamheten. Verksamheten inom Working Mother ökar medlemsintäkter från företag och även konsultintäkter. Marknaden för bolagets traditionella medieprodukter är fortsatt svag med minskade annons- och prenumerationsintäkter.

Eventverksamheten bidrar starkt till resultat och omsättning under året. Magasinen Sport Diver och Scuba Diving avyttras i halvårsskiftet.
Bolaget knyter under året nya licensavtal där exempelvis köksredskap 2020 kommer säljas under varumärket Saveur Cookware.

Bonnier Publications, ledande nordisk utgivare av specialtidskrifter, redovisar en EBITA om 142 Mkr vilket är en klar förbättring jämfört med 119 Mkr föregående år.
En hög lönsamhet i den traditionella magasinsaffären möjliggör dels att leverera ett starkt resultat och samtidigt investera i nya, digitala produkter. EBITA -marginalen om 12 procent är bland de högsta i branschen och en förbättring från 9 procent föregående år.

I takt med att läsarnas vanor ändras, minskar efterfrågan på tryckt media vilket påverkar magasinsmarknaden.
Omsättningen för Bonnier Publications uppgår till 1,2 (1,3) Mdr för år 2019.
Bonnier Publications är i en omställningsfas där förväntan är fortsatt vikande försäljning av tryckt media. Under året har digitala abonnemang lanserats i fyra länder för Illustrerad Vetenskap och Historia. Tillväxten i digitala intäkter kompenserar ännu inte fullt ut för nedgången i försäljning av tryckt media.

Bonnier Broadcastings resultat för 11 månader uppgår till 1 135 Mkr att jämföra med ett helårsresultat om 1 027 Mkr föregående år. Omsättningen uppgår till 8,1 Mdr respektive 8,3 Mdr för motsvarande perioder.

Övrigt omfattar dels ett antal mindre rörelsedrivande bolag vilka tillsammans under 2019 omsätter 173 (177) Mkr med ett rörelseresultat om -23 (5) Mkr och dels av koncerngemensamma aktiviteter och funktioner. Kostnaderna för dessa funktioner har reducerats med 106 Mkr jämfört med föregående år från 580 till 474 Mkr.

Bonnier Groups balansräkning förändras väsentligen till följd av avyttringen av Bonnier Broadcasting. Goodwill minskar till 2,6 (6,5) Mdr och Film- och programrättigheter minskar till 0,4 Mdr jämfört med 2,7 Mdr föregående år. Köpeskillingen, på kassa och skuldfri bas, uppgår till 9,2 Mdr.

Nettoskulden minskar med 7,9 Mdr och inkluderar från och med 2019 leasingskuld hänförlig till hyrda lokaler om 1,5 Mdr. Pensionsskulder uppgår till 2,0 (2,4) Mdr.

 

Mer information:

Erik Haegerstrand, VD Bonnier Group, tel 08 736 40 51

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer